درباره ما

هدف موسسه کودک مثبت ارتقاء توانمندسازی کودکان در حوزه های رشد ذهنی و هوشی، رشد زبانی، رشد حرکتی و رشد اجتماعی؛ بخصوص در هزار روز اول زندگی می باشد تا بهره‌گیری از پتانسیل قدرت و سرعت رشد که در این دوران وجود دارد میسر شود و کودک را از جایی که است به مرتبه ای بالاتر سوق دهد و بر مبنای آن بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی و افزایش سلامت روان، قدرت، خلاقیت و مهارت حل مسئله، مدیریت خشم، خودآگاهی، عزت نفس و… حاصل شود.