نقش عوامل موثر در رشد شناختی و هوش

تصویر شاخص

تحقیقاتی که جدیداً بر روی هوش جنین انجام شده است نشان می‌دهد که بسیاری از پارامترها در این دوره می‌تواند کمک کند که ما به حداکثر توانایی شناختی و توانایی ذهنی در بعد از تولد دست پیداکنیم.

دوره بارداری با اینکه یک دوره کوتاه است ولی به اندازه کل دوره زندگی می‌تواند آینده فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده است مبنی بر این است که تقریباً جنین می‌تواند در نیمه دوم دوره بارداری به صداهای اطراف خودش واکنش نشان بدهد. بر همین اساس دستورالعمل هایی وجود دارد که ما به چه شکل می‌توانیم با جنین ارتباط برقرار کنیم.

مادران در این دوران آموزش می‌بینند با کودکان خود صحبت کند و کودکان ریتم صدا را به راحتی درک می‌کنند.

تقریباً در ۳۵ هفتگی رشد مغز جنین دو سوم کامل شده است و یک سوم باقیمانده تقریباً پنج هفته باقی مانده به زمان زایمان (که در هفته ۳۹ و ۴۰ ) صورت می‌گیرد و حساسیت بالاتری دارد.

یکی دیگر از عوامل در این دوران، سن والدین برای بارداری است.

در تمامی پژوهش‌ها نشان داده شده است، والدینی که زیر ٣0 سال دارند ازکودکانی با بهره‌هوشی بالاتر برخوردار هستند.

سازمان بهداشت جهانی ١٠٠٠ روز اول که شامل دو سال اول زندگی و دوره بارداری می‌شود را دوره طلایی یا golden time می‌دانند

و لازم است در این دوران به والدین آموزش داده شود تا نقش خود و آموزشهایی که مربوط به این دوران است را فراگیرند و اهمیت آن کل دوران زندگی فرد را می تواند تحت تاثیر قرار دهد.

تقریباً ۶۰ درصد رشد مغز در سال اول رخ می‌دهد، ۷۰ درصدش را تا پایان دو سالگی و در پایان سه سالگی حدود ۸۰ درصد و تقریباً در هشت سالگی به ۹۵ تا ۱۰۰ درصد رشد مغز می‌رسیم.

و باید شروع آموزش از همان زمانی که کودک متولد می‌شود آغاز شود.

آموزش باید در قالب بازی و به شکل غیرمستقیم باشد و فضایی که برای اتاق کودک طراحی می‌کنیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

و هرچقدر نوزاد بزرگتر می‌شود باید فعالیت‌های آموزشی از تنوع بیشتری برخوردار باشد.

سرعت رشد در سه تا چهار ماه اول زندگی خیلی بالا است و بالاترین قدرت انتقال دهنده‌های عصبی در ۱۰ ماهگی صورت می‌گیرد.

جالب است بدانیم این قابلیت در هیچ دوره‌ای از زندگی‌ ما برای یادگیری‌های مختلف وجود ندارد.

در این دوران کمک یک تیم تخصصی اهمیت ویژه‌ای در ارتباط با آموزشهای لازم برای والدگری و بالابردن تواناییهای هوشی کودکان دارد.

ارزش یک ساعت آموزش در دوران طلایی به اندازه ۵۰ ساعت آموزش در دوره‌های بعدی زندگی میباشد…

تحقیقاتی که جدیداً بر روی هوش جنین انجام شده است نشان می‌دهد که بسیاری از پارامترها در این دوره می‌تواند کمک کند که ما به حداکثر توانایی شناختی و توانایی ذهنی در بعد از تولد دست پیداکنیم.

دوره بارداری با اینکه یک دوره کوتاه است ولی به اندازه کل دوره زندگی می‌تواند آینده فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده است مبنی بر این است که تقریباً جنین می‌تواند در نیمه دوم دوره بارداری به صداهای اطراف خودش واکنش نشان بدهد. بر همین اساس دستورالعمل هایی وجود دارد که ما به چه شکل می‌توانیم با جنین ارتباط برقرار کنیم.

مادران در این دوران آموزش می‌بینند با کودکان خود صحبت کند و کودکان ریتم صدا را به راحتی درک می‌کنند.

تقریباً در ۳۵ هفتگی رشد مغز جنین دو سوم کامل شده است و یک سوم باقیمانده تقریباً پنج هفته باقی مانده به زمان زایمان (که در هفته ۳۹ و ۴۰ ) صورت می‌گیرد و حساسیت بالاتری دارد.

یکی دیگر از عوامل در این دوران، سن والدین برای بارداری است.

در تمامی پژوهش‌ها نشان داده شده است، والدینی که زیر ٣0 سال دارند ازکودکانی با بهره‌هوشی بالاتر برخوردار هستند.

سازمان بهداشت جهانی ١٠٠٠ روز اول که شامل دو سال اول زندگی و دوره بارداری می‌شود را دوره طلایی یا golden time می‌دانند

و لازم است در این دوران به والدین آموزش داده شود تا نقش خود و آموزشهایی که مربوط به این دوران است را فراگیرند و اهمیت آن کل دوران زندگی فرد را می تواند تحت تاثیر قرار دهد.

تقریباً ۶۰ درصد رشد مغز در سال اول رخ می‌دهد، ۷۰ درصدش را تا پایان دو سالگی و در پایان سه سالگی حدود ۸۰ درصد و تقریباً در هشت سالگی به ۹۵ تا ۱۰۰ درصد رشد مغز می‌رسیم.

و باید شروع آموزش از همان زمانی که کودک متولد می‌شود آغاز شود.

آموزش باید در قالب بازی و به شکل غیرمستقیم باشد و فضایی که برای اتاق کودک طراحی می‌کنیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

و هرچقدر نوزاد بزرگتر می‌شود باید فعالیت‌های آموزشی از تنوع بیشتری برخوردار باشد.

سرعت رشد در سه تا چهار ماه اول زندگی خیلی بالا است و بالاترین قدرت انتقال دهنده‌های عصبی در ۱۰ ماهگی صورت می‌گیرد.

جالب است بدانیم این قابلیت در هیچ دوره‌ای از زندگی‌ ما برای یادگیری‌های مختلف وجود ندارد.

در این دوران کمک یک تیم تخصصی اهمیت ویژه‌ای در ارتباط با آموزشهای لازم برای والدگری و بالابردن تواناییهای هوشی کودکان دارد.

ارزش یک ساعت آموزش در دوران طلایی به اندازه ۵۰ ساعت آموزش در دوره‌های بعدی زندگی میباشد…

تحقیقاتی که جدیداً بر روی هوش جنین انجام شده است نشان می‌دهد که بسیاری از پارامترها در این دوره می‌تواند کمک کند که ما به حداکثر توانایی شناختی و توانایی ذهنی در بعد از تولد دست پیداکنیم.

دوره بارداری با اینکه یک دوره کوتاه است ولی به اندازه کل دوره زندگی می‌تواند آینده فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده است مبنی بر این است که تقریباً جنین می‌تواند در نیمه دوم دوره بارداری به صداهای اطراف خودش واکنش نشان بدهد. بر همین اساس دستورالعمل هایی وجود دارد که ما به چه شکل می‌توانیم با جنین ارتباط برقرار کنیم.

مادران در این دوران آموزش می‌بینند با کودکان خود صحبت کند و کودکان ریتم صدا را به راحتی درک می‌کنند.

تقریباً در ۳۵ هفتگی رشد مغز جنین دو سوم کامل شده است و یک سوم باقیمانده تقریباً پنج هفته باقی مانده به زمان زایمان (که در هفته ۳۹ و ۴۰ ) صورت می‌گیرد و حساسیت بالاتری دارد.

یکی دیگر از عوامل در این دوران، سن والدین برای بارداری است.

در تمامی پژوهش‌ها نشان داده شده است، والدینی که زیر ٣0 سال دارند ازکودکانی با بهره‌هوشی بالاتر برخوردار هستند.

سازمان بهداشت جهانی ١٠٠٠ روز اول که شامل دو سال اول زندگی و دوره بارداری می‌شود را دوره طلایی یا golden time می‌دانند

و لازم است در این دوران به والدین آموزش داده شود تا نقش خود و آموزشهایی که مربوط به این دوران است را فراگیرند و اهمیت آن کل دوران زندگی فرد را می تواند تحت تاثیر قرار دهد.

تقریباً ۶۰ درصد رشد مغز در سال اول رخ می‌دهد، ۷۰ درصدش را تا پایان دو سالگی و در پایان سه سالگی حدود ۸۰ درصد و تقریباً در هشت سالگی به ۹۵ تا ۱۰۰ درصد رشد مغز می‌رسیم.

و باید شروع آموزش از همان زمانی که کودک متولد می‌شود آغاز شود.

آموزش باید در قالب بازی و به شکل غیرمستقیم باشد و فضایی که برای اتاق کودک طراحی می‌کنیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

و هرچقدر نوزاد بزرگتر می‌شود باید فعالیت‌های آموزشی از تنوع بیشتری برخوردار باشد.

سرعت رشد در سه تا چهار ماه اول زندگی خیلی بالا است و بالاترین قدرت انتقال دهنده‌های عصبی در ۱۰ ماهگی صورت می‌گیرد.

جالب است بدانیم این قابلیت در هیچ دوره‌ای از زندگی‌ ما برای یادگیری‌های مختلف وجود ندارد.

در این دوران کمک یک تیم تخصصی اهمیت ویژه‌ای در ارتباط با آموزشهای لازم برای والدگری و بالابردن تواناییهای هوشی کودکان دارد.

ارزش یک ساعت آموزش در دوران طلایی به اندازه ۵۰ ساعت آموزش در دوره‌های بعدی زندگی میباشد…

 

نقش-عوامل-موثر-در-رشد-شناختی-و-هوش.mp4

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش عوامل موثر در رشد شناختی و هوش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هرینه دوره

رایگان

امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 2 بهمن 1401آخرین بروزرسانی: 7 بهمن 1401
مدرس

رایگان